Artikel 1 - Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en aanbod van Lekkerstoken.nl, handelend onder de handelsnaam Lekkerstoken.nl. Lekkerstoken.nl is gevestigd aan de Elburgerweg 37 8071 TA te Nunspeet

Bedrijfsgegevens:
Lekkerstoken.nl VOF
Kamer van Koophandel nummer: 62703684
BTW-nummer: NL854925764B01
Telefoonnummer: 0341-700288
Email: info@lekkerstoken.nl

1.2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op een bepaald type product c.q. transactie. Mochten er verschillen bestaan tussen de aanvullende voorwaarden en de algemene voorwaarden, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders bepaald

1.3. Van de algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken nadat hiertoe een schriftelijk verzoek is ingediend en een schriftelijke bevestiging van Lekkerstoken.nl is ontvangen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van kracht

1.4. Onder afnemer wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger(s), die met Lekkerstoken.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan

1.5. Door het gebruik van de internetsites van Lekkerstoken.nl en/of het plaatsen van een order aanvaardt de afnemer deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsites

1.6. Algemene voorwaarden die de afnemer hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Lekkerstoken.nl is ingestemd. Ingeval de afnemer eenmaal op basis van deze algemene voorwaarden een contract met Lekkerstoken.nl heeft gesloten wordt ervan uitgegaan dat deze algemene voorwaarden stilzwijgend tevens van toepassing zijn op eventuele daarop volgende orders cq. af te sluiten overeenkomsten, welke mondeling, schriftelijk, per fax of per e-mail worden doorgegeven

1.7. Lekkerstoken.nl behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen

1.8. De internetsites van Lekkerstoken.nl richten zich hoofdzakelijk op de Nederlandse markt. Afnemers uit cq. residerend in andere landen kunnen contact met ons opnemen voor specifieke betaal- en bezorgvoorwaarden

1.9. Lekkerstoken.nl is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de afnemer

Artikel 2 - Offerte / aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst
2.1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen worden aangemerkt als een uitnodiging aan afnemers tot het doen van een aankoop. Lekkerstoken.nl is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. Als de afnemer gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit enkel tot de totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan

2.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt

2.3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld

2.4. Een aankoop van de afnemer zoals genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
- De potentiële afnemer heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite en het ingevulde orderformulier is elektronisch aan Lekkerstoken.nl verzonden en is door Lekkerstoken.nl ontvangen.
- De potentiële afnemer heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen.
- De potentiële afnemer heeft tijdens zijn bezoek aan Lekkerstoken.nl – gevestigd aan de Elburgerweg 37 8081 TA te Nunspeet - uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen.
- Lekkerstoken.nl heeft een op naam gestelde offerte / aanbieding uitgebracht welke door de afnemer is bevestigd of ondertekend en door Lekkerstoken.nl retour is ontvangen.

2.5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de afnemer is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door afnemer opgegeven e-mailadres. Lekkerstoken.nl heeft het recht zonder opgave van redenen een overeenkomst te herroepen of uitsluitend aan te gaan onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling. In dat geval zal Lekkerstoken.nl afnemer dit binnen tien dagen na de ontvangst van de order mededelen

2.6. De afnemer en Lekkerstoken.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven betreffende functionaliteiten, prijzen, gewichten, afmetingen, kleuren, etc. met betrekking tot alle producten en aanbiedingen die telefonisch, via e-mail of via internet worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Lekkerstoken.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding

Artikel 3 - Prijzen
3.1. Alle prijzen op de internetsites van Lekkerstoken.nl zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld) en exclusief verzendkosten

3.2. Speciale aanbiedingen en afwijkende tarieven zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt

3.3. De afnemer is de prijs verschuldigd die Lekkerstoken.nl in haar orderbevestiging conform artikel 2.5 van de algemene voorwaarden aan afnemer heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Lekkerstoken.nl worden gecorrigeerd.

3.4. Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de order en de uitvoering daarvan, dan kan de afnemer de order annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Lekkerstoken.nl.

3.5. Bezorgkosten maken geen deel uit van de productprijzen maar worden apart berekend. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de afnemer medegedeeld.

Artikel 4 - Betaling
4.1. Het eigendomsrecht van de bestelde producten berust bij Lekkerstoken.nl totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden en door Lekkerstoken.nl is ontvangen, inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. Pas dan gaat het eigendomsrecht over naar de afnemer.

4.2. Bij orders via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
- vooruitbetaling.
- betaling via PIN indien de order wordt afgehaald.
- contante betaling indien de order wordt afgehaald.

4.3. Remboursbetaling: niet van toepassing.

4.4. Lekkerstoken.nl behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

4.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente over het door hem verschuldigde bedrag.

4.6. In het geval door Lekkerstoken.nl een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn zonder dat Lekkerstoken.nl de betaling heeft ontvangen, de afnemer in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

Artikel 5 - Herroepingsrecht bij levering van producten
5.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

5.2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.

5.3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via het modelformulier, maar dit is niet verplicht. Ook zonder het formulier geldt het herroepingsrecht. Na het aanmelden van de annulering heeft de consument nogmaals een periode van 14 dagen voor het daadwerkelijk retourneren.

5.4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

5.5. Het formulier voor herroeppingsrecht is te vinden op http://www.lekkerstoken.nl/herroeping.doc

5.6. Indien de consument gebruik maakt van herroepingsrecht wordt het geld van de geretourneerde producten binnen 14 dagen teruggestort mits de producten ongebruikt en in originele staat zijn geretourneerd. de eventuele verzendkosten worden niet terug gestort.

Elburgerweg 37 (knulst vloeren)
8071 TA Nunspeet
Route

0341-700288
info@lekkerstoken.nl

Openingstijden
Wij zijn maandag t/m. zaterdag op afspraak geopend.Bel 0341-700288 of mail naar info@lekkerstoken.nl om een afspraak te maken.
info@lekkerstoken.nl
0341-700288
276